Изгаряне

 • Продукти

 • Подготовка на биомаса

 • Складиране на биомаса

ПРАХОВЪГЛИЩНА ГОРЕЛКА С НИСКИ ЕМИСИИ ОТ РОТАЦИОНЕН ТИП
palnik_wirowy

Ротационните горелки са предназначени за изгаряне на каменновъглищен прах в енергийни котли със стенна система за гнезда на горелките. Конструкция на горелката позволява прахово-въздушната смес да се дели на две струи с различна концентрация на прахта.

Сгъстяване на прахта настъпва в оста на горелката, което се причинява за намаление на интензивността на образуване на азотни окиси. Преимуществото на горелката е редукция на NOx с повече от 50%, висока стабилност на изгарянето и голяма трайност, която е достигната благодарение на употреба на огнеупорни и трудно изтриваеми материали.

СТРУЙНА ГОРЕЛКА С НИСКИ ЕМИСИИ

Струйните горелки са предназначени за изгаряне на каменновъглищен прах в котли с тангенциална горивна камера. Характерната черта на горелката е възможност за направление на струя въздух по тангентата на ротационния кръг, паралелно на струята на прахово-въздушна смес.

Такова деление на струите се поддържа на всяко ниво на горелките. Употреба на допълнителен стенен въздух предпазва екранните тръби на нивото на горелките от високотемпературна корозия. Преимуществото на горелката е редукция на NOx с повече от 50%, висока стабилност на изгарянето и голяма трайност, която е достигната благодарение на употреба на огнеупорни и трудно изтриваеми материали.

Модернизация на котел при употреба на горелките от ECOENERGIА и модифицирана уредба за вторичен въздух позволява да се изпълнят изискванията на новите стандарти за опазване на околната среда в областта на емисия на NOx.

palnik_strumieniowy
ПРЕДВАРИТЕЛНА ГОРИВНА КАМЕРА ЗА БИОМАСА

Уредба, позволяваща да се използва енталпия на изгорелите газове, възникнали от изгаряне на биомаса, а в частност, на дървесни отпадъци в предварителната горивна камера на праховъглищен котел с горелки с ниски емисии. Предлагаемият начин на изгаряне е благоприятен поради факта на допълнително намаляване на емисия на азотни окиси и въглеродни окиси в атмосфера.

Czytaj więcej

 • Принцип на действие на предварителната горивна камера се състои в подаване в специална горивна камера, термоизолирана с помощта на вътрешна облицовка от шамотови тухли, на горивото във форма на раздробена дървесина, напр. дървесина, произхождаща от дъскорезници или от санитарни сечения в горите.
 • Запалване на горивото се състои чрез присъединявана към камерата за време на пускането разпалваща горелка за достъпно на даденото предприятие гориво за разпалване.
 • Остатъците от изгаряне на биомаса се направляват от скарата за фунии под скарата и по-нататък за шлакоуловителя.
 • Въздухът за изгаряне, вземан от уредбата на котел, сътрудничащ с предварителната горивна камера, се натиска под и над стълбищната скара.
 • Необходимото за работа на предварителната горивна камера подналягане се образува в горивната камера на работещия прахов котел.
 • Възникващите в резултат на изгаряне на биомаса горещи изгорели газове се направляват за съответно подбрани дюзи за изгорели газове.
 • Благодарение на съдействие на предварителната горивна камера с праховъглищен котел с горелки с ниска емисия на азотни окиси възможно е да се получи по-нататъшна редукция на тези съединения в излизащите от котела изгорели газове, а топлина на изгорелите газове от биомаса се използва от водно-парната система на котела.
 • Съответна конструкция на представената предварителна горивна камера предотвратява възникване на смущения в процеса на изгаряне в горивната камера на основния котел и е пригодна за употреба без да има необходимост от намеса във фундаментната система на котела.
SNCR-СИСТЕМИ

ECOENERGIA Sp. z o.o. Варшава предлага:
комплексна модернизация на енергийни котли в областта на дълбока редукция на емисия на азотни окиси до под 200 мг/Nm3 чрез употреба на първични методи и на селективен некаталитичен метод на редукцията – SNCR.

Ecoenergia изпълнява уредби за редукция на емисия на азотните окиси в изпълнение до «под ключ». Нашата оферта включва всички инвестиционни фази, процеси и отрасли, в това число:

 • измервания преди модернизация,
 • технически консултации в областта на подбор на оптимален метод на редукция на емисията на NOx за дадения котел,
 • проектиране във всички отрасли,
 • подготовка на инвестицията за реализация,
 • комплексно изпълнение (доставки и монтаж),
 • пускане в действие заедно с оптимизация на процеса на изгаряне,
 • гаранционен и следгаранционен сървиз.


Предлаганата от Ecoenergiа уредба за намаляване на емисия на NOx по SNCR-метод е основана върху технически решения на немската фирма Mehldau&SteinfathUmwelttechnik GmbH.
Химичният процес на селективна некаталитична редукция на емисия на NOx използва редукционните свойства на реагенти като амоняк и карбамид.
Процесът на редукция на NOx протича според следните химични реакции:

 • При употреба на карбамид CO (NH2)2 + 2 NO + 1/2 O2 — 2N2 + CO2 + 2H2O
 • При употреба на амоняк 4 NH3 + 4 NO + O2 — 4 N2 + 6 H2O

Czytaj więcej

Преди впръскване в горивната камера реагентът по-рано съответно се приготвя в модула за смесване и измерване. Този модул съдържа всички необходими измерителни и управляващи уреди, служещи за контрол на течение и налягане на реагента, разпръскващ въздух и разреждаща вода и отговаря за приготвяне на съответна смес, която ще се подава в котела. Разреденият реагент заедно със сгъстен въздух за атомизация се подава в инжектори чрез системата за спирателни клапани. Впръскване на разтвора на карбамид в горивната камера има място в зоната, където са налице оптимални температури, побиращи се в диапазона от 850°C до 1100°C. Налягане на разреждащата вода и на сгъстения въздух за атомизация зависи от изискуемата дълбочина на проникване от капки на агента в изгорелите газове и в повечето случаи се побира в диапазона от 0,35 до 0,40 MPa при входа на инжектора. Течение на въздух се променя в диапазона 10 – 25% (от теглото) на течение на течността. За разреждане на актвното вещество се употребява деминерализирана вода, константно налягане на която е осигурено от инсталираната в модула помпа.

Типичната SNCR-уредба се състои от следните елементи:

 • станция за разтоварване,
 • контейнер за активно вещество (редуциращо NOx),
 • циркулационни помпи за активно вещество (резервирани),
 • помпи за разреждаща вода (ако са нужни),
 • модул за смесване и измерване,
 • копия на инжекторите с двойни дюзи,
 • тръбопроводи за активно вещество, вода и сгъстен въздух,
 • арматура за регулация и контрол на изразходваните течности,
 • контролер (PLC) за управление на уредбата,
 • опционално – акустично измерване на температурата.
РОТАЦИОННА ГОРЕЛКА ЗА БИОМАСА

Горелките от ECOENERGIА за прах, получен от биомаса, създават възможност за изгаряне на биомаса директно във въглищни котли или други горивни камери.

 • Горелките са застроени в зоната за горелки при въглищните горелки или в зоната за изгаряне на котела със скара.
 • Изисква се дребно смляна прах (частици, по-малки от 3 мм) с ниска влажност (oк. 12 %).
 • Транспорт на прахта в горелката става по пневматична система. Дюзата за прах има при изхода си елементи за стабилизация на пламък.
 • Въздухът за изгаряне се довежда пред вътрешната дюза и външната дюза със завихрител.
 • Номинална топлинна мощност от 2 до 12,5 MWt.
ГОРЕЛКА ЗА БИОМАСА И ВЪГЛИЩА ОТ РОТАЦИОНЕН ТИП

Ecoenergia има в офертата си ротационна горелка с ниски емисии за съизгаряне на биомаса (раздробена отпадъчна дървесина, слама, рапичен шрот, слънчогледови пелети и други видове селскостопански продукти, предназначени за енергетика) с прах от каменни или кафяви въглища в енергиен котел, която има допълнителна дюза за прах от биомаса, вградена вътре в ротационната горелка с ниски емисии за въглищен прах, особено в ротационна горелка за прах с вътрешна сепарация на въглищен прах, най-изгодно е да бъде от тип NSW.

Czytaj więcej

Ротационна горелка с ниски емисии за съизгаряне на биомаса и въглища в енергиен котел има поместена в оста й вътрешна тръба, съдържаща на изхода й лопатъчен сепаратор на въглищен прах, разположен вътре в дюзата за въглищен прах. Отвън дюзата са поместени две поредни концентрични дюзи за вторичен въздух. Характерната черта е аксиално разположена вътре във вътрешната тръба дюза за прах от биомаса за предвижване на сместа от прах от биомаса и въздух, която има на изхода си коничен разпределител на прах от биомаса със закрит връх, насочен навътре в нея. Задачата на разпределителя е да разбие частици на прах от биомаса и да ги смесва с вторичен въздух, подаден с концентричните дюзи на вторичен въздух, който е установен коаксиално в оста на горелката.

Преимуществото на това конструкторско решение на ротационна горелка с ниски емисии за съизгаряне на биомаса и въглища в енергиен котел, в който прахта от биомаса се въвежда в горелката с отделна дюза, поместена в оста на горелката и се смесва с въглищния прах отвън горелката, вече в зоната за изгаряне на енергийния котел, е възможност за безопасно съизгаряне на прах от биомаса и въглищен прах в големи енергийни котли. Енергия, получена от изгаряне на биомаса, замества енергията, получена от изгаряне на въглища, като благоприятно подобрява баланса на емисия на C02 в околната среда.

При нормална експлоатация енергията, получена от изгорена в горелката биомаса, намалява количество

logo_25