Spalování

 • Výrobky

 • Příprava biomasy

 • Skladování biomasy

Nízkoemisní hořák na prach vírový typ
palnik_wirowy

Hořáky na uhelný prach určené na spalování prachu z kamenného uhlí v energetických kotlích se systémem hořáků umístěných na stěnách. Konstrukce hořáku umožňuje rozdělení směsi prachu a vzduchu do dvou proudů s různou koncentrací prachu.

K zahuštění prachu dochází v ose hořáku, což přispívá ke snížení intenzity vzniku oxidů dusičných. Předností hořáku je redukování NOx o více než 50%, vysoká stabilita spalování a velká trvanlivost, která byla dosažená díky použití žáruvzdorných a těžce otěrných materiálů.

Nízkoemisní hořák – proudový typ

Proudové hořáky jsou určené ke spalování uhelného prachu v kotlích s tangenciálním topeništěm. Typickou vlastnosti hořáku je možnost směřovat proud vzduchu po tečně do kruhu víru rovnoběžně k proudu směsi prachu a vzduchu.

Toto rozdělení proudu se udržuje na každé úrovni hořáků. Přidáním dalšího proudu vzduchu okolo stěn trubky clony topeniště na úrovni hořáků jsou tyto stěny chráněné proti korozi způsobované vysokou teplotou. Předností hořáku je redukce NOx o více než 50%, vysoká stabilita spalování a velká trvanlivost, která byla dosažená použitím žáruvzdorných a těžce otěrných materiálů.

Modernizace kotle s použitím hořáků ECOENERGIE a modifikovaného zařízení na sekundární dodávání vzduchu umožňuje splnit požadavky nových norem ochrany životného prostředí v oblasti emisí NOx.

palnik_strumieniowy
Biomasové předtopeniště

Zařízení umožňující využívat entalpii spalin vzniklých při spalování biomasy, především pak odpadů dřeva, v předtopeništi kotle na uhelný prach s nízkoemisními hořáky. Předností navrhovaného způsobu spalování je to, že navíc snižuje emise oxidů dusíku a uhlíků do ovzduší.

Čtěte více

 • Zásada fungování předtopeniště spočívá v dodávání do speciální, tepelně izolované s použitím šamotové vyzdívky, spalovací komory, paliva v podobě rozdrobeného dřeva, např. dřeva z pil nebo ze sanitárního výseku v lesích.
 • Zapálení paliva probíhá prostřednictvím přistavení ke komoře na dobu spouštění hořáku dalšího hořáku na rozhoření pro spalování dostupného v určitém závodu druhu rozbalovacího paliva.
 • Zbytky po spálení biomasy jsou směřované z roštu do násypek pod roštem a dále do odlučovače strusky.
 • Vzduch ke spalování je přidávaný ze zařízení spolupracujícího s předtopeništěm kotle a je do kotle vháněný pod a nad stupňový rošt.
 • Podtlak nezbytný pro činnost předtopeniště je vytvářený v komoře topeniště kotle pracujícího na uhelný prach.
 • Horké spaliny vznikající v důsledku spalování biomasy jsou směřovány do vhodně zvolených trysek spalin.
 • Díky součinnosti přetopeniště s kotlem na uhelný prach s hořáky s nízkou emisí oxidů dusíku je možné získat další redukci těchto sloučenin ve spalinách vycházejících z kotle a teplo spalin z biomasy je využívané systémem vody a páry kotle.
 • Vhodná konstrukce prezentovaného předtopeniště chrání proti výskytu poruch v procesu spalování v komoře topeniště základního kotle a je vhodná k použití bez potřeby zasahovat do základního systému kotle.
Systémy SNCR

ECOENERGIA Sp. z o.o. Varšava nabízí:
komplexní modernizací energetických kotlů v oblasti hluboké redukce emise oxidů dusíku pod 200 mg/Nm3 prostřednictvím použití původního a selektivního způsobu nekatalytické metody redukce – SNCR.

Ecoenergia dodává instalace snížení emise oxidů dusíku v provedení „na klíč“. Naše nabídka zahrnuje všechny fáze, procesy a investiční odvětví, včetně:

 • předmodernizačního měření,
 • technického poradenství v oblasti volby optimální metody snižování emise NOx pro konkrétní kotel,
 • projektování ve všech odvětvích,
 • příprava investice k realizaci,
 • komplexní realizace (dodávka a montáž),
 • spuštění, včetně optimalizace, procesu spalování,
 • záručního a pozáručního servisu.


Nabízené Ecoenergii zařízení snižování emisí NOx metodou SNCR se opírá na technických řešeních německé firmy Mehldau & Steinfath Umwelttechnik GmbH.

Chemický postup selektivní nekatalytické redukce emisí NOx využívá redukční vlastností takových reagentů jako je čpavek a močovina.

Proces redukce NOx probíhá podle následujících chemických reakcí:

 • S použitím močoviny CO (NH2)2 + 2 NO + 1/2 O2 — 2N2 + CO2 + 2H2O
 • S použitím čpavku 4 NH3 + 4 NO + O2 — 4 N2 + 6 H2O

Čtěte více

Reagent před vstřiknutím do spalovací komory je nejdříve příslušně připravený v míchacím a měřícím modulu. Tento modul obsahuje veškerá nezbytná měřící a řídící zařízení, která jsou určená ke kontrole průběhu a tlaku reagentu, rozprašujícího vzduchu a ředící vody a zodpovídá za přípravu vhodné směsi, která půjde do kotle. Rozředěný reagens spolu se stlačeným vzduchem na rozprášení se zavádí do trysek systémem uzavíracích ventilů. Vstřiknutí roztoku močoviny do spalovací komory probíhá v oblasti, kde se vyskytuje optimální teplota v rozsahu od 850°C do 1100°C. Tlak ředící vody a stlačeného rozprašovacího vzduchu závisí na požadované hloubce penetrace spalinových plynů kapkami činidla a ve většině případů je v rozmezí 0,35 až 0,40 MPa na vstupu do trysky. Průtok vzduchu se mění v rozsahu 10 – 25% (hmotnostně) průtoku tekutiny. K ředění aktivního prostředku se používá demineralizovaná voda, jejíž stálý proud zajišťuje čerpadlo nainstalované v modulu.

Typické zařízení SNCR se skládá z následujících prvků:

 • vykládací stanice,
 • nádrže na aktivní látku (redukující NOx),
 • cirkulační čerpadla aktivního činidla (redundované),
 • čerpadel na ředící vodu (pokud jsou potřeba),
 • míchacího a měřícího modulu,
 • kopí vstřikovačů s dvojitými tryskami,
 • potrubí pro aktivní látku, vodu a stlačený vzduch,
 • armatury na regulování a kontrolu používaných kapalin,
 • ovládače (PLC) na řízení zařízení,
 • volitelně – akustické měření teploty
Vírový biomasový hořák

Hořáky ECOENERGIE na prach získávaný z biomasy umožňující spalování biomasy bezprostředně v kotlech na uhlí nebo na jiných topeništích.

 • Hořáky jsou zabudované v pásu hořáků na uhlí nebo v zóně spalování roštového kotle.
 • Požaduje se dobře rozmělněný prach (částečky menší jako 3 mm) nízká vlhkost (cca. 12 %).
 • Doprava prachu do hořáků probíhá pneumatickým systémem. Prachová tryska má ve svém ústí prvky ke stabilizování plamene.
 • Vzduch na spalování je dovedený před vnitřní trysku a vnější trysku tvořící vír.
 • Jmenovitý tepelný výkon od 2 do 12,5 MWt.
Palnik biomasowo-węglowy typu wirowego

Ecoenergia posiada w swojej ofercie niskoemisyjny palnik wirowy do współspalania biomasy (rozdrobnionego drewna odpadowego, słomy, śruty rzepakowej, łusek słonecznika i innego rodzaju produktów rolnych przeznaczonych dla energetyki) z pyłem węgla kamiennego lub brunatnego w kotle energetycznym, posiadający dodatkową dyszę pyłu biomasowego wbudowaną wewnątrz niskoemisyjnego palnika wirowego na pył węglowy, zwłaszcza pyłowego palnika wirowego z wewnętrzną separacją pyłu węglowego, najkorzystniej typu NSW.

Čtěte více

Niskoemisyjny palnik wirowy do współspalania biomasy z węglem w kotle energetycznym posiada umieszczoną w jego osi rurę rdzeniową zawierającą przy wylocie separator łopatkowy pyłu węglowego usytuowany wewnątrz dyszy pyłowej pyłu węglowego. Na zewnątrz dyszy umieszczone są dwie kolejne koncentryczne dysze powietrza wtórnego. Cecha charakterystyczną jest usytuowanie osiowo wewnątrz rury rdzeniowej rury stanowiąca dyszę pyłu biomasowego do przemieszczania mieszanki pyłu biomasowego i powietrza, posiadającej przy wylocie stożkowy rozdzielacz pyłu biomasowego o zamkniętym wierzchołku skierowanym do jej wnętrza. Rozdzielacz ma za zadanie rozbić cząsteczki pyłu biomasowego i mieszając je z powietrzem wtórnym doprowadzonym koncentrycznymi dyszami powietrza wtórnego, który jest ustalony współosiowo w osi palnika.

Zaletą tego rozwiązania konstrukcyjnego niskoemisyjnego palnika wirowego do współspalania biomasy z węglem w kotle energetycznym, w którym pył biomasowy wprowadzany jest do palnika oddzielną dyszą, umieszczoną w osi palnika i miesza się z pyłem węglowym poza palnikiem już w strefie spalania w kotle energetycznym jest możliwość bezpiecznego współspalania pyłu biomasowego z pyłem węgla kamiennego w dużych kotłach energetycznych. Energia uzyskana ze spalania biomasy zastępuje energię uzyskaną ze spalania węgla, poprawiając korzystnie bilans emisji C02 w środowisku.

Przy normalnej eksploatacji energia uzyskana ze spalonej biomasy w palniku zmniejsza ilość spalanego węgla.

logo_25