W wyniku podpisania w dniu 20.11.2013 roku umowy z Energomontażem Zachód Sp. z o.o. Wrocław.
ECOENERGIA uczestniczy obecnie w realizacji zadania polegającego na modernizacji kotłowni 2xPTWM100 w EC Siekierki mającej na celu dostosowanie 2-ch kotłów wodnych typu PTWM100 K8, K9, opalanych obecnie mazutem, do spalania oleju lekkiego Ekoterm.
W ramach umowy Ecoenergia realizuje prace projektowe oraz dostawy związane z wyposażeniem
2-ch kotłów w nowe układy paleniskowe do spalania oleju lekkiego w celu osiągnięcia wymaganych od 2016 roku Dyrektywą o Emisjach Przemysłowych IED poziomów stężeń SO2, NOx i pyłu.

Prace koncepcyjne, projektowe oraz opracowania wykonywane przez Ecoenergię w ramach umowy:

 • Dobór paleniska – koncepcja przebudowy
 • Dokumentacja branży mechanicznej składająca się z dokumentacji:
  • zabudowy palników w EC Siekierki
  • zmiany części ciśnieniowej dla palników olejowych
  • instalacji powietrza do spalania wraz z zabudową wentylatorów podmuchu
  • zabudowy pomp oleju i instalacji zasilania oleju lekkiego wraz z instalacją spustową oraz wraz z osobnym projektem izolacji termicznej rurociągu oleju
  • instalacji odprowadzenia ścieków zaolejonych z rejonu kotłowni
  • zmiany opodestowania
  • instalacji sprężonego powietrza sterowniczego
  • instalacji powietrza (lub pary) do atomizacji (w zależności od przyjętego finalnie medium do atomizacji)
  • fundamentów
 • zmian istniejącego wyposażenia / przekładek instalacji
 • Założenia dla branży elektrycznej w zakresie zasilania dostarczanych urządzeń
 • Założenia dla branży AKPiA w zakresie dostarczanych urządzeń
 • Założenia do dokumentacji algorytmów sterowania palnikami i pompami oleju
 • Uzgodnienia dokumentacji branży mechanicznej w Urzędzie Dozoru Technicznego
 • Uzgodnienia BHP i ppoż.
 • Nadzór autorski projektowy w trakcie realizacji zadania w zakresie opracowanej dokumentacji
 • Opracowanie instrukcji eksploatacji palników olejowych
 • Szkolenie personelu obsługi
 • Udział w rozruchu i optymalizacji palników
 • Udział w odbiorze układu zabezpieczeń kotłów poprzez jednostkę CLDT
 • Udział w ruchu próbnym
 • Dokumentacja powykonawcza

Zakres dostaw Ecoenergii:

 • Dostawa palników z atomizacją powietrzem, skanerów płomienia, zapalarek HV i klap powietrza z siłownikami pneumatycznymi
 • Komplet części zamiennych do palników
 • Dostawa wentylatorów powietrza z ramą z wibroizolatorami, izolacją akustyczną kompensatorami na wlocie i wylocie
 • Dostawa falowników dla wentylatorów powietrza dla palników
 • Dostawa armatury olejowej przypalnikowej
 • Dostawa armatury olejowej przykotłowej z próbobiornikiem oleju i filtrem dwukomorowym
 • Dostawa siłowników do zasuw kotłowych
 • Dostawa i uruchomienie analizatorów spalin (pomiar NO, CO. pył, 0 2)
 • Dostawa kryz pomiarowych przepływu wody
 • Dostawa pomp oleju dla układu zasilania olejem lekkim instalacji obiegu paliwa

Kotły PTWM100 nr 8 i 9 modernizowane będą w kolejności wynikającej z zapisów dokumentacji przetargowej: najpierw kocioł nr 8 a później nr 9 w kolejnych latach 2014 i 2015.