Anwil S.A Włocławek

Dnia 05.02.2018 Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Anwil S.A Włocławek na realizację zadania „Modernizacja palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B”

Umowa obejmowała  wykonanie niezbędnych obliczeń oraz na ich podstawie odpowiednich projektów technicznych (we wszystkich branżach) dla  przeprowadzenia modernizacji w układzie palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B, umożliwiającej wyłączenie palników głównych w przypadku dodatniego bilansu parowego w wytwórni amoniaku, przy jednoczesnym zachowaniu kotłów w stanie gorącym.

PGNiG Termika S.A. Ciepłownia Kawęczyn

W marcu 2019 roku  Ecoenergia Sp. z o.o. jako podwykonawca, podpisała umowę z firmą Energoprojekt Warszawa S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawców zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań Konkluzji BAT.

Prace wykonywane  przez Ecoenergię były częścią  zadania realizowanego przez Energoprojekt Warszawa S.A. na rzecz PGNiG Termika S.A.

Elektrociepłownia MICHELIN Polska S.A. Olsztyn

Dnia 14.02.2019 Ecoenergia podpisała umowę na wykonanie instalacji redukcji emisji tlenków azotu metodą pierwotną do poziomu <350 mg/Nm3 oraz wtórną SNCR, przez wtrysk roztworu mocznika do komory paleniskowej, do poziomu <180 mg/Nm3, dla pełnego zakresu obciążeń eksploatacyjnych dla kotła parowego typu OP70/50 Nr 3 w Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie.

VEOLIA Energia Poznań S.A – EC Karolin

30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o. jako lider konsorcjum, utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zamówienie realizowane było w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

Modernizacja kotłów PTWM miała na celu dostosowanie ich do spalania oleju opałowego lekkiego z zachowaniem wymaganych limitów w zakresie emisji spalin.

PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

W grudniu 2021 Firma Instal Kraków S.A jako Generalny Wykonawca  podpisała z ECOENERGIĄ, umowę, dotyczącą wykonania zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa instalacji kotłów wodnych gazowo-olejowych w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków”. Przedmiotem umowy jest  kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania, w tym projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,…

PGNiG TERMIKA S.A. Elektrociepłownia Pruszków

 Dnia 14.03.2022 firma ECOENERGIA Sp. z o.o., jako podwykonawca, podpisała umowę z  firmą  INSTAL Warszawa S.A.  dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa maszynowni silników gazowych wraz z instalacjami i gospodarkami pomocniczymi oraz powiązaniami do infrastruktury zakładu w EC Pruszków”

Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz pełnienie funkcji Głównego Projektanta, który będzie odpowiedzialny za kompleksowe prowadzenie procesu projektowania i nadzoru autorskiego w ramach realizacji Inwestycji

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”