W dniu 19.08.2015r. pomiędzy PGE GiEK S.A. Oddział EC Lublin Wrotków, a Konsorcjum firm: Energy Management and Conservation Agency S.A. i Ecoenergia Sp. z o.o. została podpisana umowa, której przedmiotem było świadczenie Usługi Doradztwa Technicznego dla zadania pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla kotłów wodnych WP-70 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków”

Celem inwestycji było dostosowanie istniejących dwóch kotłów wodnych WP-70 do standardów emisyjnych określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (dyrektywa IED) oraz w tzw. konkluzjach BAT.

Umowa obejmowała:

  1. Opracowanie i przedstawienie wstępnej koncepcji instalacji oczyszczania spalin.
  2. Opracowanie Studium Wykonalności.
  3. Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej.
  4. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  5. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.
  6. Udział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu przetargu na wybór Generalnego Realizatora Inwestycji.