Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia była doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

W ramach umowy Ecoenergia zrealizowała następujące zadania:

  • Sporządzenie koncepcji modernizacji elektrociepłowni Soda Polska Ciech S.A..
  • Wykonanie projektu budowanego dla EC Inowrocław do uzyskania pozwolenia na budowę.
  • Przygotowanie dokumentacji do uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla EC Janikowo.
  • Opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz załącznikami.
  • Ocena otrzymanych ofert.
  • Wsparcie techniczne podczas negocjacji z oferentami.