SNCR

 • Produkty

 • Spalanie

 • Paliwa

Systemy SNCR

ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa oferuje kompleksową modernizację kotłów energetycznych w zakresie głębokiej redukcji emisji tlenków azotu poniżej 180 mg/Nm3 przez zastosowanie selektywnej niekatalitycznej metody redukcji – SNCR.

Nasza technologia pozwala na zastosowanie metody SNCR w energetycznych kotłach rusztowych oraz pyłowych małej mocy.

W oferowanych instalacjach SNCR zastosowano chemiczny proces selektywnej niekatalitycznej redukcji emisji tlenków azotu, wykorzystujący redukcyjne własności reagentów takich jak amoniak i mocznik.

Selektywna niekatalityczna redukcja (SNCR) jest technologią konkurencyjną w stosunku do metody katalitycznej, szczególnie w przypadku kotłów już eksploatowanych, ze względu na niższy koszt inwestycyjny, niewielką ingerencję w konstrukcję kotła i brak urządzeń peryferyjnych wbudowanych w ciąg spalinowy.

W skład oferowanej instalacji SNCR wchodzą następujące główne urządzenia:

 • Lance wtryskowe reagenta zamontowane na kotle.
 • Moduł mieszający reagenta
 • Analizator spalin NO
 • Analizator spalin NH3
 • Szafa elektryczno-AKPiA
 • Sprężarka powietrza na potrzeby rozpylania reagenta
 • Rurociągi reagenta oraz sprężonego powietrza z modułu mieszającego do lanc zamontowanych na kotle

Ecoenergia realizuje instalacje obniżenia emisji tlenków azotu metodą SNCR w wykonaniu „pod klucz”.

Nasza oferta obejmuje wszystkie fazy, procesy i branże inwestycyjne w tym:

 • pomiary przedmodernizacyjne,
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru optymalnej metody obniżenia emisji NOx dla konkretnego kotła,
 • projektowanie we wszystkich branżach,
 • przygotowane inwestycji do realizacji,
 • kompleksowa realizacja (dostawy i montaż),
 • uruchomienie wraz z optymalizacją procesu spalania,
 • serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

Oferowana przez Ecoenergię instalacja obniżenia emisji NOx metodą SNCR oparta jest na własnych, sprawdzonych rozwiązaniach technicznych, opracowanych przy współudziale Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej z wykorzystaniem dotacji unijnych z programów Innowacyjna Gospodarka oraz Inteligentny Rozwój.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie polskiej technologii SNCR

 

 

Celem projektu realizowanego przez Ecoenergię i CBEiOŚ Politechniki Warszawskiej  w ramach Programu UE POIG.01.03.01-14-035/12 było opracowanie,  przebadanie  i  wdrożenie technologii  selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW. Projekt objął swym zakresem :

 • opracowanie  i  zbadanie  dysz  do  podawania  reagenta  do  komór  spalania różnych kotłów
 • modelowanie matematyczne procesu redukcji tlenków azotu w wybranych kotłach,
 • weryfikację  wyników  modelowania  na  stanowisku  badawczym  w  ramach  prac rozwojowych,
 • przygotowanie do wdrożenia technologii

Projekt badawczy miał na celu opracowanie polskiej, konkurencyjnej technologii odazotowania spalin w kotłach pyłowych i rusztowych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostały badania efektywności działania opracowanego  systemu SNCR na wybranych kotłach energetycznych:

 • kocioł K1 typu WR 25 znajdujący się w ciepłowni należącej  do  Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży.
 • kocioł K1 typu WR 25 znajdujący się w ciepłowni Kortowo należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

Dla każdego z kotłów w ramach realizacji zadania zostały wyznaczone lokalizacje  i zabudowane króćce do  wprowadzenia lanc wtryskowych.

Testy były realizowane dla różnych obciążeń kotła. W czasie ich trwania prowadzona była ciągła analiza składu spalin. Dla obydwu analizowanych jednostek wykonano badania w czasie, których sprawdzano wpływ:

 • lokalizacji wtrysku – ilość i numery pracujących lanc od 2 do 6;
 • typu dyszy rozpylającej;
 • parametrów wtrysku – ciśnienie, wydatek powietrza;
 • stężenia reagenta w roztworze;
 • parametrów powietrza towarzyszącego – wydatek:

na redukcję NOx oraz pozostałe parametry charakteryzujące poprawność działania instalacji SNCR głównie „poślizg amoniaku”

Uzyskane w trakcie realizacja badań wyniki potwierdzają osiągnięcie wymaganych poziomów emisji NOx przy zachowaniu optymalnych wartości zużyć reagenta oraz poziomów „poślizgu amoniaku”.

Wdrożenie polskiej technologii SNCR

Po opracowaniu skutecznej technologii redukcji tlenków azotu na kotle WR-25 nr K1 znajdującym się w ciepłowni Kortwo należącej do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie. W ramach projektu unijnego POIR.01.01.01-00-0300/16 wybudowana została stacjonarna instalacja SNCR, której zadaniem było osiągnięcie ograniczenia emisji tlenków azotu do poziomu poniżej 180 mg/Nm3 z zachowaniem unosu amonowego w  spalinach na poziomie poniżej 10 mg/Nm3.

W skład instalacji SNCR wchodzą następujące główne urządzenia:

 • Lance wtryskowe reagenta zamontowane na kotle.
 • Moduł mieszający reagenta
 • Analizator spalin NO
 • Analizator spalin NH3
 • Szafa elektryczno-AKPiA
 • Sprężarka powietrza na potrzeby rozpylania reagenta
 • Rurociągi reagenta oraz sprężonego powietrza z modułu mieszającego do lanc zamontowanych na kotle.

Do zasilania lanc wtryskowych instalacji SNCR zabudowany został moduł mieszający. Zadaniem modułu jest przygotowanie mieszaniny reagenta i wody zmiękczonej w celu uzyskania odpowiedniego stężenia mocznika w lancach wtryskowych oraz utrzymanie parametrów ilościowych podawanego reagenta na lace tryskowe.  Moduł wyposażony jest w następujące urządzenia i armaturę główną:

 1. Pompę mocznika.
 2. Pompę wody zmiękczonej.
 3. Mieszacz statyczny.
 4. Filtry dla pomp mocznika i wody zmiękczonej.
 5. Kolumny elektrozawór, przetwornik ciśnienia, rotametr dla sprężonego powietrza do rozpylania regenta do lanc (indywidualna kolumna dla każdej lancy).
 6. Kolumny elektrozawór, przetwornik ciśnienia, rotametr dla mieszaniny mocznika i wody zmiękczonej i do lanc (indywidualna kolumna dla każdej lancy).
 7. Tacę przeciw rozlewową z czujnikiem rozlania.

W celu potwierdzenia osiągniętych wyników przeprowadzone zostały pomiary sprawdzające przez zewnętrzne akredytowane laboratorium badawcze. Wykonane badania pozytywnie zweryfikowały skuteczność technologii firmy Econergia Sp. z o.o.

 

 

Doświadczenia z wdrożenia i eksploatacji instalacji firmy Ecoenergia Sp. z o.o. potwierdzają  gotowość  polskiej autorskiej technologii SNCR do  realizacji rozwiązań ograniczających emisje tlenków azotu w  kotłach rusztowych, gwarantując redukcję emisji tlenków azotu do poziomów poniżej 180mg/Nm3 z zachowaniem wymaganego poziomu unosu amonowego w spalinach.

Blisko 30-to letnie doświadczenia z realizacji w formule EPC zadań ograniczających redukcję NOx  ze spalania paliw w kotłach energetycznych, potwierdzają, że wdrażając nowe technologie Ecoenergia Sp. z o.o. potrafi skutecznie rozpoznać potrzeby i warunki realizacji, zaprojektować indywidualne rozwiązanie w oparciu o sprawdzoną polską technologię, wybudować i uruchomić instalację, a w konsekwencji, osiągając zamierzone efekty, przekazać ją do eksploatacji użytkownikowi.

30 lat 2