PGE EC Rzeszów

Na podstawie umowy z dnia 30.04.2014 zawartej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów

Ecoenergia realizuje obecnie jako Główny Wykonawca kontrakt na modernizację kotła wodnego pyłowo węglowego WP-120 nr K-6 w celu obniżenia minimum technicznego do ≤ 45 MWt.

Oczekiwane zakończenie zadania: grudzień 2014.

Soda Ciech Polska

Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia będzie doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego

dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

Alstom dla DALKIA Poznań EC Karolin

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 04.03.2014 pomiędzy Ecoenergią a firmą Alstom Power,

działającą na zlecenie Inwestora Dalkii Poznań ZEC S.A, firma nasza realizuje zlecenie na opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 1K2 oraz kotła 2K w Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia Karolin

Działanie 6.1 Paszport do Eksportu

W dniu 20 lutego 2014 roku Ecoenergia zawarła Umowę o dofinansowanie

NR UDA-POIG.06.01.00-14-287/13-00 na wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Dzialania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Projekt jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.