Zakończone realizacje

  • W trakcie realizacji

Zakończone realizacje:

Anwil S.A Włocławek

Dnia 05.02.2018 Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Anwil S.A Włocławek na realizację zadania „Modernizacja palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B”

Umowa obejmowała  wykonanie niezbędnych obliczeń oraz na ich podstawie odpowiednich projektów technicznych (we wszystkich branżach) dla  przeprowadzenia modernizacji w układzie palników kotłów pomocniczych Oschatz B1303 A i B, umożliwiającej wyłączenie palników głównych w przypadku dodatniego bilansu parowego w wytwórni amoniaku, przy jednoczesnym zachowaniu kotłów w stanie gorącym.

Details

PGNiG Termika S.A. Ciepłownia Kawęczyn

W marcu 2019 roku  Ecoenergia Sp. z o.o. jako podwykonawca, podpisała umowę z firmą Energoprojekt Warszawa S.A. na wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawców zadania inwestycyjnego polegającego na dostosowaniu Ciepłowni Kawęczyn do wymagań Konkluzji BAT.

Prace wykonywane  przez Ecoenergię były częścią  zadania realizowanego przez Energoprojekt Warszawa S.A. na rzecz PGNiG Termika S.A.

Details

Elektrociepłownia MICHELIN Polska S.A. Olsztyn

Dnia 14.02.2019 Ecoenergia podpisała umowę na wykonanie instalacji redukcji emisji tlenków azotu metodą pierwotną do poziomu <350 mg/Nm3 oraz wtórną SNCR, przez wtrysk roztworu mocznika do komory paleniskowej, do poziomu <180 mg/Nm3, dla pełnego zakresu obciążeń eksploatacyjnych dla kotła parowego typu OP70/50 Nr 3 w Elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie.

Details

VEOLIA Energia Poznań S.A – EC Karolin

30 stycznia 2020 r. ECOENERGIA Sp. z o.o. jako lider konsorcjum, utworzonego z firmą ENERGOTECH Sp. z o.o. Konin, podpisała umowę z firmą VEOLIA Energia Poznań S.A. na modernizację instalacji paleniskowej 2-ch kotłów PTWM  w celu dostosowania ich do wymagań emisyjnych dyrektywy IED i BAT, zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym.

Zamówienie realizowane było w Elektrociepłowni Karolin w Poznaniu.

Modernizacja kotłów PTWM miała na celu dostosowanie ich do spalania oleju opałowego lekkiego z zachowaniem wymaganych limitów w zakresie emisji spalin.

Details

FORTUM Silesia S.A. ZABRZE

W marcu 2019 roku ECOENERGIA zakończyła realizację umowy  na wykonanie  Układu Olejowego Paliwa Rozpałkowego wraz ze Zbiornikiem w ramach zadania Budowa Elektrociepłowni Zabrze FORTUM Silesia S.A

Details

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

Details

EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni

W lutym 2016 roku na podstawie umowy z firmą SBB Energy S.A. z siedzibą w Opolu Ecoenergia  rozpoczęła realizację prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu palników pyłowych wirowych, olejowych palników rozpałkowych i skanerów płomienia wraz z nadzorem nad ich montażem i uruchomieniem w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże (obecnie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże) dla Elektrociepłowni w Gdyni

Details

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. -projekt techniczny instalacji zdmuchiwaczy parowych

Na podstawie zamówienia nr nr 4157/16/DIR podpisanego w dniu 06.09.2016r.. pomiędzy firmą Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. a firmą Ecoenergia Sp. z o.o zrealizowała umowę na wykonanie projektu technicznego, w branży cieplno-mechanicznej i budowlanej, modernizacji istniejącej instalacji zdmuchiwaczy parowych kotłów OP-140 K1, K2, K3 w IP Kwidzyn o zabudowę instalacji zdmuchiwaczy obrotowych podgrzewaczy powietrza,

Details

Międzyoperacyjny plac żużla na terenie International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

Na podstawie zlecenia otrzymanego z  International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.   Ecoenergia wykonała w październiku 2016 projekt międzyoperacyjnego placu żużla na terenie IP Kwidzyn

Projekt swym zakresem obejmował dokumentację wykonawczą służącą do wykonania placu międzyoperacyjnego żużla w nowej lokalizacji.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozienice

Na podstawie umowy z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. podpisanej dnia 20.07.2016 Ecoenergia  wykonała Projekt podwieszenia kanałów powietrza wtórnego do dysz OFA na K-5 poz. +24,800m w Elektrowni Kozienice.

Kopalnia Guido

Na podstawie umowy zawartej w dniu 06.03.2015 w Mikołowie, z firmą Elektrometal S.A. Cieszyn Ecoenergia wykonała projekt technologiczny branży mechanicznej dla zadania pn: „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Kopalni Guido”.

Soda Ciech Polska

Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia była doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

Details

3Spare Białystok

Na zlecenie firmy 3Spare Białystok Ecoenergia wykonała dwa projekty koncepcyjne:

  1. Koncepcję sortowni i magazynu pyłu drzewnego.
  2. Koncepcję układu spalania pyłu biomasowego w suszarniach kruszywa do produkcji mas bitumicznych.

Alstom Dalkia Poznań EC Karolin

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 04.03.2014 pomiędzy Ecoenergią a firmą Alstom Power, działającą na zlecenie Inwestora Dalkii Poznań ZEC S.A, firma nasza zrealizowała zlecenie na opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 1K2 oraz kotła 2K w Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia KarolinProjekt obejmował swym zakresem budowle oraz instalacje wynikające z potrzeb przyjętej technologii odsiarczania spalin.

Details

Pfleiderer Grajewo S.A.

W dniu 25 czerwca 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie umowę na wyklonanie pod klucz instalacji magazynowania i podawania zrębek technologicznych.

Details

VATTENAFALL HP S. A.

Ecoenergia Sp. z o.o. dostarczy Elektrociepłowni Siekierki zawirowywacze do palników NSW-880.
Zgodnie z umową podpisaną w dniu 4 stycznia 2012 r. pomiędzy Ecoenergią Sp. z o.o. a Vattenfall Heat Poland S. A. firma Ecoenergia dostarczy zawirowywacze mieszanki pyłowo-powietrznej palników NSW-880.

Details

Modernizacja układu odżużlania

Ecoenergia Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej w dniu 3 lutego 2012 z Elektrociepłownią Białystok S. A. wykona komplet dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja układu odzużlania w Elektrociepłowni Białystok S. A.”.

Details

ENERGA Kogeneracja -projekty rurociągów pary świeżej

Ecoenergia Sp. z o.o. wykona projekty techniczne rurociągów pary świeżej dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o..
W ramach umowy podpisanej w dniu 27 grudnia 2011 roku firma Ecoenergia wykona dla ENERGA Kogeneracja trzy odrebne projekty techniczne nowych rurociagów pary świeżej

Details

FORTUM Bytom S. A.

Ecoenergia Sp. z o.o. w ramach umowy podisanej w dniu 24 października 2011 r. opracowała dla FORTUM Bytom S. A. pełny Raport Oddziaływania na Środowisko oraz obliczenia cieplno-bilansowe kotła OP-130 dla współspalania biomasy w Elektrociepłowni Miechowice.

Details

ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o.

W latach 2011 – 2012 r Ecoenergia Sp. z o.o. realizowała, zgodnie z umową z ENERGĄ Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, budowę instalacji magazynowania i transportu biomasy oraz modernizacji dwóch kotłów węglowych OP-130 (nr 5 i 6) w celu przystosowania do współspalania pyłu biomasowego. Inwestycja wykonywana była w formule „pod klucz” począwszy od przygotowania…

Details

Elektrociepłownia Elsen

W 2010 r. Ecoenergia zrealizowała „pod klucz” budowę instalacji spalania biomasy w Zakładzie Elektroenergetycznym H.Cz. Elsen SA w Częstochowie. Celem inwestycji było zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie opłacalności produk­cji elektrociepłowni przez dostosowanie istniejącego kotła węglowego OKPG-60 Nr 2 do spalania tylko biomasy lub współspalania biomasy z węglem i gazem.

Details

Energomontaż Północ

Firma ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa wykonała w 2008 roku na zlecenie Energomontażu Północ S.A., będącego głównym wykonawcą prac montażowych dla przeprowadzonej modernizacji, prace projektowe związane z modernizacją kotła parowego OP-650 nr K5 w Elektrowni Kozienice, której celem była redukcja emisji tlenków azotu w spalinach.

Details

ENERGETYKA – DWORY SP. Z O.O.

Firma ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa przeprowadziła w 2000 roku w Zakładzie Elektrociepłowni Firmy Chemicznej DWORY S.A., obecnie ENERGETYKA – DWORY Sp. z o.o. modernizację kotła parowego Pauker OP 130 nr 3, której celem była redukcja emisji tlenków azotu w spalinach.

Details

DALKIA Łódź

Ecoenergia Sp. z.o.o Warszawa, jako generalny wykonawca zrealizowała w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź S.A w formule „pod klucz” budowę instalacji współspalania biomasy w kotłach parowych EC4 i obejmował następujący zakres prac:

Details

Iinternationa Paper Kwidzyn – instalacja popiołowa

Ecoenergia Sp. z o.o. Warszawa, jako generalny wykonawca zrealizowała w INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN Sp. z o.o. w formule „pod klucz” wykonanie instalacji suchego odbioru i transportu popiołu z kotła korowego i elektrofiltra do zbiornika magazynowego.

Details

Huta Sendzimira

W 1999 roku firma ECOENERGIA sp. z o.o. zrealizowała modernizację „pod klucz” kotła OP-230 nr 8 w Hucie Sendzimira.

Details

PGE GIEK S.A. oddział EC Lublin Wrotków

W dniu 19.08.2015r. pomiędzy PGE GiEK S.A. Oddział EC Lublin Wrotków, a Konsorcjum firm: Energy Management and Conservation Agency S.A. i Ecoenergia Sp. z o.o. została podpisana umowa, której przedmiotem było świadczenie Usługi Doradztwa Technicznego dla zadania pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla kotłów wodnych WP-70 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków”

Details

PKN ORLEN S.A

Zgodnie zamówieniem udzielonym przez PKN ORLEN S.A. dnia 07.08.2015 Ecoenergia Sp. z o o. w ramach konsorcjum z firmą ELGUM Plus Sp. z o.o., realizuje zadanie pt. „Modernizacja frontów kolejowych w Terminalach Paliw BP74 Ostrów Wielkopolski, BP111 Wrocław, BP112 Bolesławiec, BP93 Nowa Sól, BP91 Szczecin w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji(GRI)„ w celu dostosowania ich do…

Details

PGE EC Rzeszów

Na podstawie umowy z dnia 30.04.2014 zawartej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Ecoenergia realizuje obecnie jako Główny Wykonawca kontrakt na modernizację kotła wodnego pyłowo węglowego WP-120 nr K-6 w celu obniżenia minimum technicznego do ≤ 45 MWt.

Oczekiwane zakończenie zadania: grudzień 2014.

PGNIG Termika S.A. Ciepłownia Wola

W dniu 27 marca 2014 Ecoenergia podpisała koleją umowę z Energomontażem Zachód Sp. z o.o. Wrocław
dotyczącą współpracy przy realizacji kontraktu z PGNiG Termika na modernizację kotłowni 4 x PTWM100 w Ciepłowni Wola w celu dostosowania 3-ch kotłów wodnych typu PTWM100 K2, K3 i K4, opalanych obecnie mazutem, do spalania oleju lekkiego Ekoterm.

Details

PGNIG Termika S.A. EC Siekierki

W wyniku podpisania w dniu 20.11.2013 roku umowy z Energomontażem Zachód Sp. z o.o. Wrocław ECOENERGIA uczestniczyła w realizacji zadania polegającego na modernizacji kotłowni 2xPTWM100 w EC Siekierki mającej na celu dostosowanie 2-ch kotłów wodnych typu PTWM100 K8, K9, opalanych obecnie mazutem, do spalania oleju lekkiego Ekoterm.

Details

Projekt POIG.01.03.01–14–035/12 SNCR CBEIOŚ PW

We wrześniu 2013 roku firma Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę konsorcjalną wraz z Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej na realizację projektu numer POIG.01.03.01–14–035/12 pod tytułem „ Badanie i wdrożenie technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW”

Details