Zakończone realizacje

  • W trakcie realizacji

Zakończone realizacje:

FORTUM Silesia S.A. ZABRZE

W marcu 2019 roku ECOENERGIA zakończyła realizację umowy  na wykonanie  Układu Olejowego Paliwa Rozpałkowego wraz ze Zbiornikiem w ramach zadania Budowa Elektrociepłowni Zabrze FORTUM Silesia S.A

Details

PGE GiEK S.A. ELEKTROWNIA POMORZANY

Na podstawie umowy zawartej dnia 20.10.2016  z firmą ERBUD Industry Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ECOENERGIA, ECOENERGIA jako podwykonawca, wykonała prace projektowe dla zadania inwestycyjnego realizowanego na zlecenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. pn.: „Budowa instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza w Elektrowni Pomorzany”

Details

EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni

W lutym 2016 roku na podstawie umowy z firmą SBB Energy S.A. z siedzibą w Opolu Ecoenergia  rozpoczęła realizację prac polegających na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu palników pyłowych wirowych, olejowych palników rozpałkowych i skanerów płomienia wraz z nadzorem nad ich montażem i uruchomieniem w EDF Polska S.A. Oddział Wybrzeże (obecnie PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże) dla Elektrociepłowni w Gdyni

Details

International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. -projekt techniczny instalacji zdmuchiwaczy parowych

Na podstawie zamówienia nr nr 4157/16/DIR podpisanego w dniu 06.09.2016r.. pomiędzy firmą Clyde Bergemann Polska Sp. z o.o. a firmą Ecoenergia Sp. z o.o zrealizowała umowę na wykonanie projektu technicznego, w branży cieplno-mechanicznej i budowlanej, modernizacji istniejącej instalacji zdmuchiwaczy parowych kotłów OP-140 K1, K2, K3 w IP Kwidzyn o zabudowę instalacji zdmuchiwaczy obrotowych podgrzewaczy powietrza,

Details

Międzyoperacyjny plac żużla na terenie International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.

Na podstawie zlecenia otrzymanego z  International Paper Kwidzyn Sp. z o.o.   Ecoenergia wykonała w październiku 2016 projekt międzyoperacyjnego placu żużla na terenie IP Kwidzyn

Projekt swym zakresem obejmował dokumentację wykonawczą służącą do wykonania placu międzyoperacyjnego żużla w nowej lokalizacji.

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Elektrownia Kozienice

Na podstawie umowy z ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. podpisanej dnia 20.07.2016 Ecoenergia  wykonała Projekt podwieszenia kanałów powietrza wtórnego do dysz OFA na K-5 poz. +24,800m w Elektrowni Kozienice.

Kopalnia Guido

Na podstawie umowy zawartej w dniu 06.03.2015 w Mikołowie, z firmą Elektrometal S.A. Cieszyn Ecoenergia wykonała projekt technologiczny branży mechanicznej dla zadania pn: „Budowa stacji wentylatorów głównego przewietrzania dla kompleksu wyrobisk podziemnych Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w Kopalni Guido”.

Soda Ciech Polska

Na podstawie umowy z dnia 02.04.2014 zawartej z Soda Polska Ciech S.A. Ecoenergia była doradcą technicznym podczas zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy instalacji odsiarczania oraz odazotowania spalin w dwóch elektrociepłowniach Soda Polska Ciech S.A..

Details

3Spare Białystok

Na zlecenie firmy 3Spare Białystok Ecoenergia wykonała dwa projekty koncepcyjne:

  1. Koncepcję sortowni i magazynu pyłu drzewnego.
  2. Koncepcję układu spalania pyłu biomasowego w suszarniach kruszywa do produkcji mas bitumicznych.

Alstom Dalkia Poznań EC Karolin

Na podstawie porozumienia podpisanego w dniu 04.03.2014 pomiędzy Ecoenergią a firmą Alstom Power, działającą na zlecenie Inwestora Dalkii Poznań ZEC S.A, firma nasza zrealizowała zlecenie na opracowanie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę dla Instalacji Odsiarczania Spalin dla kotła 1K2 oraz kotła 2K w Dalkia Poznań ZEC S.A. – Elektrociepłownia KarolinProjekt obejmował swym zakresem budowle oraz instalacje wynikające z potrzeb przyjętej technologii odsiarczania spalin.

Details

Pfleiderer Grajewo S.A.

W dniu 25 czerwca 2013 r. Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała z firmą Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie umowę na wyklonanie pod klucz instalacji magazynowania i podawania zrębek technologicznych.

Details

VATTENAFALL HP S. A.

Ecoenergia Sp. z o.o. dostarczy Elektrociepłowni Siekierki zawirowywacze do palników NSW-880.
Zgodnie z umową podpisaną w dniu 4 stycznia 2012 r. pomiędzy Ecoenergią Sp. z o.o. a Vattenfall Heat Poland S. A. firma Ecoenergia dostarczy zawirowywacze mieszanki pyłowo-powietrznej palników NSW-880.

Details

Modernizacja układu odżużlania

Ecoenergia Sp. z o.o. na podstawie umowy podpisanej w dniu 3 lutego 2012 z Elektrociepłownią Białystok S. A. wykona komplet dokumentacji dotyczącej zadania pn. „Modernizacja układu odzużlania w Elektrociepłowni Białystok S. A.”.

Details

ENERGA Kogeneracja -projekty rurociągów pary świeżej

Ecoenergia Sp. z o.o. wykona projekty techniczne rurociągów pary świeżej dla ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o..
W ramach umowy podpisanej w dniu 27 grudnia 2011 roku firma Ecoenergia wykona dla ENERGA Kogeneracja trzy odrebne projekty techniczne nowych rurociagów pary świeżej

Details

FORTUM Bytom S. A.

Ecoenergia Sp. z o.o. w ramach umowy podisanej w dniu 24 października 2011 r. opracowała dla FORTUM Bytom S. A. pełny Raport Oddziaływania na Środowisko oraz obliczenia cieplno-bilansowe kotła OP-130 dla współspalania biomasy w Elektrociepłowni Miechowice.

Details

ENERGA Kongeneracja Sp. z o.o.

W latach 2011 – 2012 r Ecoenergia Sp. z o.o. realizowała, zgodnie z umową z ENERGĄ Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu, budowę instalacji magazynowania i transportu biomasy oraz modernizacji dwóch kotłów węglowych OP-130 (nr 5 i 6) w celu przystosowania do współspalania pyłu biomasowego. Inwestycja wykonywana była w formule „pod klucz” począwszy od przygotowania…

Details

Elektrociepłownia Elsen

W 2010 r. Ecoenergia zrealizowała „pod klucz” budowę instalacji spalania biomasy w Zakładzie Elektroenergetycznym H.Cz. Elsen SA w Częstochowie. Celem inwestycji było zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie opłacalności produk­cji elektrociepłowni przez dostosowanie istniejącego kotła węglowego OKPG-60 Nr 2 do spalania tylko biomasy lub współspalania biomasy z węglem i gazem.

Details

Energomontaż Północ

Firma ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa wykonała w 2008 roku na zlecenie Energomontażu Północ S.A., będącego głównym wykonawcą prac montażowych dla przeprowadzonej modernizacji, prace projektowe związane z modernizacją kotła parowego OP-650 nr K5 w Elektrowni Kozienice, której celem była redukcja emisji tlenków azotu w spalinach.

Details

ENERGETYKA – DWORY SP. Z O.O.

Firma ECOENERGIA Sp. z o.o. Warszawa przeprowadziła w 2000 roku w Zakładzie Elektrociepłowni Firmy Chemicznej DWORY S.A., obecnie ENERGETYKA – DWORY Sp. z o.o. modernizację kotła parowego Pauker OP 130 nr 3, której celem była redukcja emisji tlenków azotu w spalinach.

Details

DALKIA Łódź

Ecoenergia Sp. z.o.o Warszawa, jako generalny wykonawca zrealizowała w Elektrociepłowni nr 4 Dalkia Łódź S.A w formule „pod klucz” budowę instalacji współspalania biomasy w kotłach parowych EC4 i obejmował następujący zakres prac:

Details

Iinternationa Paper Kwidzyn – instalacja popiołowa

Ecoenergia Sp. z o.o. Warszawa, jako generalny wykonawca zrealizowała w INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN Sp. z o.o. w formule „pod klucz” wykonanie instalacji suchego odbioru i transportu popiołu z kotła korowego i elektrofiltra do zbiornika magazynowego.

Details

Huta Sendzimira

W 1999 roku firma ECOENERGIA sp. z o.o. zrealizowała modernizację „pod klucz” kotła OP-230 nr 8 w Hucie Sendzimira.

Details

PGE GIEK S.A. oddział EC Lublin Wrotków

W dniu 19.08.2015r. pomiędzy PGE GiEK S.A. Oddział EC Lublin Wrotków, a Konsorcjum firm: Energy Management and Conservation Agency S.A. i Ecoenergia Sp. z o.o. została podpisana umowa, której przedmiotem było świadczenie Usługi Doradztwa Technicznego dla zadania pn.: „Budowa instalacji odsiarczania i odazotowania spalin dla kotłów wodnych WP-70 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków”

Details

PKN ORLEN S.A

Zgodnie zamówieniem udzielonym przez PKN ORLEN S.A. dnia 07.08.2015 Ecoenergia Sp. z o o. w ramach konsorcjum z firmą ELGUM Plus Sp. z o.o., realizuje zadanie pt. „Modernizacja frontów kolejowych w Terminalach Paliw BP74 Ostrów Wielkopolski, BP111 Wrocław, BP112 Bolesławiec, BP93 Nowa Sól, BP91 Szczecin w systemie Generalnego Realizatora Inwestycji(GRI)„ w celu dostosowania ich do…

Details

PGE EC Rzeszów

Na podstawie umowy z dnia 30.04.2014 zawartej z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrociepłownia Rzeszów Ecoenergia realizuje obecnie jako Główny Wykonawca kontrakt na modernizację kotła wodnego pyłowo węglowego WP-120 nr K-6 w celu obniżenia minimum technicznego do ≤ 45 MWt.

Oczekiwane zakończenie zadania: grudzień 2014.

PGNIG Termika S.A. Ciepłownia Wola

W dniu 27 marca 2014 Ecoenergia podpisała koleją umowę z Energomontażem Zachód Sp. z o.o. Wrocław
dotyczącą współpracy przy realizacji kontraktu z PGNiG Termika na modernizację kotłowni 4 x PTWM100 w Ciepłowni Wola w celu dostosowania 3-ch kotłów wodnych typu PTWM100 K2, K3 i K4, opalanych obecnie mazutem, do spalania oleju lekkiego Ekoterm.

Details

PGNIG Termika S.A. EC Siekierki

W wyniku podpisania w dniu 20.11.2013 roku umowy z Energomontażem Zachód Sp. z o.o. Wrocław ECOENERGIA uczestniczyła w realizacji zadania polegającego na modernizacji kotłowni 2xPTWM100 w EC Siekierki mającej na celu dostosowanie 2-ch kotłów wodnych typu PTWM100 K8, K9, opalanych obecnie mazutem, do spalania oleju lekkiego Ekoterm.

Details

Projekt POIG.01.03.01–14–035/12 SNCR CBEIOŚ PW

We wrześniu 2013 roku firma Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę konsorcjalną wraz z Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej na realizację projektu numer POIG.01.03.01–14–035/12 pod tytułem „ Badanie i wdrożenie technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW”

Details